Teslimat ve iade

Ön Bilgilendirme Formu

 

1 – SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SATICI: oldcity.com.tr
Ünvanı: Old City Jewellery Trading Ltd.
Adres: İsmet İnönü Bulvarı. Salamis Yolu Gazimağusa/KKTC
Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0392 365 6810
E-posta: info@oldcity.com.tr

 

2 – SÖZLEŞME KONUSU MAL, MİKTARI VE SATIŞ BEDELİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

BU KISIM SATIN ALMA ENASINDA OTOMATİK OLARAK DOLDURULACAKTIR.

 

 

3 – TESLİMAT, ÖDEME, İADE VE ŞİKAYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 1. a) Sözleşme konusu Mal, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile TÜKETİCİ’ye veya İNTERNET SİTESİ’nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. SATICI, Mal(lar)’ı, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının TÜKETİCİ’nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, TÜKETİCİ’nin Mal’ı, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

 

 1. b) Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) TÜKETİCİ’ye aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını TÜKETİCİ’ye yansıtmayabilir. Cayma hakkının sipariş konusu Mal(lar)’ın tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (TÜKETİCİ’nın istifade ettiği) SATICI ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim/kargo bedelinin tamamı TÜKETİCİ’ye iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur (TÜKETİCİ’nin teslim/kargo ücreti ödediği hallerde bu ücret iade olunur).

 

 1. c) Mal(lar)’ın teslimatı anında TÜKETİCİ’nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Mal(lar)’ın sevkiyatını takip etmek TÜKETİCİ’nin sorumluluğundadır. Mal, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde TÜKETİCİ’nin Mal’ı geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Mal’ın kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de TÜKETİCİ’ye aittir.

 

 1. d) TÜKETİCİ, Mal’ı teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Mal’da kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Mal’ı kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

 1. e) TÜKETİCİ’nin, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Mal’ı teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Mal bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Mal’ı teslim etmeyebilir. Mal teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Mal bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Mal en geç 3 gün içinde TÜKETİCİ tarafından SATICI’ya iade edilir. Mal bedelinin ödenmemesi TÜKETİCİ’nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Mal bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi/kanuni hakları ayrıca ve her hâlükârda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; TÜKETİCİ’nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten tahsil ettiği Mal satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. TÜKETİCİ’nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

 

 1. f) Mal’ın normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak TÜKETİCİ’yi bilgilendirir. Bu durumda TÜKETİCİ siparişi iptal edebilir, benzer bir mal sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

 1. g) SATICI Sözleşme konusu Mal’ı tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde TÜKETİCİ’yi kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite/fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. TÜKETİCİ söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi/kanuni hükümler uygulanır.

 

 1. h) Sözleşme veya kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Mal bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde TÜKETİCİ’ye iade edilir. İade TÜKETİCİ’nin SATICI’ya Mal bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartı ile ödemelerde iade işlemi TÜKETİCİ kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Mal tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade işlemi, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılır. SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü TÜKETİCİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin TÜKETİCİ kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

 

 1. i) TÜKETİCİ Mal ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, bu Form’un 1. maddesindeki iletişim kanallarını kullanarak, SATICI’ya sözlü veya yazılı şekilde iletebilir.

 

4 – CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 1. a) TÜKETİCİ Mal’ı teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin Mal’ı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından Mal’ın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Mallar’da, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Mal’ı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan Mallar’da, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca Mal’ın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Mal’ı teslim aldığı gün esas alınır.

 

 1. b) Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, TÜKETİCİ, cayma süresi içinde Mal’ı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Mal’ın kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa TÜKETİCİ cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Mal bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılır.

 

 1. c) Cayma hakkı bulunan hallerde TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (info@datastok.com adresine veya İade Formu’nu doldurarak yazılı olarak iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Mal’ın azami on (10) gün içerisinde, SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo firmaları Yurtiçi Kargo ve PTT Kargo’dur. Mal, anlaşmalı kargo firmalarından hangisiyle geldiyse, mal iadeleri için o firma kullanılmalıdır. Mal’ı kendisine teslim eden kargo firmasıyla iade ettiği takdirde TÜKETİCİ’den masraf alınmaz. TÜKETİCİ’nin Mal’ı kendisine teslim eden kargo firması haricinde bir kargo firmasıyla göndermesi halinde gönderi ücreti TÜKETİCİ’ye ait olacaktır. İade işleminde Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir; TÜKETİCİ’ye teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

 

 1. d) Yukarıda belirtilen gereklerin TÜKETİCİ tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Mal bedeli ve varsa Mal’ın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları TÜKETİCİ’ye, Mal’ı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

 

 1. e) TÜKETİCİ’nin Mal(lar)’a ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları/sorumlulukları ile SATICI’nın TÜKETİCİ’den olan, ödül puanlarına, hediye çeklerine ve bedelsiz imkanlara ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil/mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

5 – CAYMA HAKKININ İSTİSNALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: a) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, b) TÜKETİCİ’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, TÜKETİCİ siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel mallar dahil), c) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, d) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar, e) tesliminden sonra başka mallarla karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, f) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü mallar ile bilgisayar sarf malzemeleri, g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek, içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, i) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, j) TÜKETİCİ onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler, k) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal/hizmetler ile TÜKETİCİ’nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

6 – TÜKETİCİ’NİN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ YARGI MERCİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Mesafeli Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli/yetkilidir. TÜKETİCİ, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

 

7 – DİĞER BİLGİLER

 

ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda okuyup onayladıktan sonra verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder. Bu Form, ALICI ve SATICI arasında Mesafeli Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

 

SATICI: BU KISIM SATIN ALMA ENASINDA OTOMATİK OLARAK DOLDURULACAKTIR.

 

ALICI: BU KISIM SATIN ALMA ENASINDA OTOMATİK OLARAK DOLDURULACAKTIR.

 

 

 • Kayıt ol
Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.